مقاله تحليل فضايي زيست‌پذيري محلات شهري (مطالعه موردي منطقه 10 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فضايي زيست‌پذيري محلات شهري (مطالعه موردي منطقه 10 تهران) :


تعداد صفحات :24

زیست پذیری که مفهوم تحت بررسی این پژوهش است, اساسا از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است, زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط, آلودگی صوتی و هوا و... شده بودند. درایران رشد شتابان جمعیت و بالتبع جمعیت شهرنشین, و لزوم پاسخگویی به نیازهای آنان از جمله خدمات شهری ضرورت توجه به بخش ها و محلات شهری را دو چندان می کند‌, کلان‌شهر تهران, متشکل از 22 منطقه ‌کلان‌شهری با ازدیاد جمعیت و اثرات مخرب آن مواجه شده است بعضی محلات شکوفا و پر رونق و برخی محلات روبه زوال و نابودی, درنتیجه زیست پذیری و کیفیت زندگی هم از یک محله به محله دیگر متفاوت است. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تحلیل فضایی وضعیت موجود زیست پذیری شهری در محلات منطقه 10شهر تهران بر اساس ابعاد زیست پذیری انجام شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است, اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تنظیم پرسشنامه با استفاده ازطیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384نفر مشخص شد, اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تایید شد, برای سنجش میزان پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و آلفای کرونباخ با نتیجه8/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSS و آزمون های آماری تی تست, آنووا و توکی و ترسیم نقشه ها و تحلیل فضایی با استفاده از نرم افزار Arc GIS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه, و تفاوت میان محلات به لحاظ زیست پذیری در منطقه 10 و محلات آن می باشد.

لینک کمکی