مقاله ارزيابي عملکرد دانشگاه فرماندهي و ستاد آجابر مبناي کارت امتيازي متوازن BSC از سال 1382 تا 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد دانشگاه فرماندهي و ستاد آجابر مبناي کارت امتيازي متوازن BSC از سال 1382 تا 1395 :


تعداد صفحات :28

فعالیتهای سازمانی و راهبرد ها تحت تأثیر گرایش­های راهبردی قرار می­گیرند. فرماندهان و مدیران بنا بر ضرورت­های ادراک­شده خود اولویت فعالیت­های سازمان را تعیین نموده و در این راستا منابع سازمان را متمرکز می­نمایند. توصیه اندیشمندان, توسعه متوازن سازمان می­باشد اما سازمان‌ها به فراخور شرایط و مقتضیات ملزم به اتخاذ گرایش راهبردی‌اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است, تعیین گرایش راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره اخیر می­باشد. به این منظور, عملکرد فرماندهان در سه دوره اخیر در بازه های 1385-1382 و 1390 – 1385 و 1395-1390 بر مبنای مدل(BSC) مورد ارزیابی قرار گرفت و 59 شاخص برای سنجش ابعاد رشد و یادگیری, فرایندهای داخلی, ذینفعان و مالی احصا گردید و بر اساس نتایج این سنجه‌ها تحلیل و نتیجه‌گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که در دوره اول استراتژی ثبات و تأکید بر حفظ وضع موجود گرایش راهبردی غالب بوده است و فرایندهای داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده است. در دوره دوم فرماندهان به دنبال خروج از راهبرد تدافعی و ثبات در برخی ابعاد بوده­اند. اما در عمل راهبرد ثبات همچنان بر اغلب فعالیت­های دانشگاه در این دوره حاکم بوده است.در دوره سوم آمارها بیانگر این امر است که این دوره, دوره توسعه منابع سازمانی, انسانی , اطلاعاتی, تجهیزاتی و زیرساختی در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می­باشد. و راهبرد حاکم در دانشگاه در طول این دوره استراتژی رشد و توسعه می­باشد.

لینک کمکی