مقاله شناسايي مولفه هاي موثر بر سياستگذاري ورزش همگاني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي مولفه هاي موثر بر سياستگذاري ورزش همگاني ايران :


تعداد صفحات :17

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر سیاست گذاری ورزش همگانی ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو تحقیقات طرح آمیخت اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش, شانزده نفر از مدیران و کارشناسان خبر ورزش همگانی نمون آماری درنظر گرفته شدند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. جامع آماری در بخش کمّی مدیران فدراسیون ورزش های همگانی, رؤسای کمیته های فدراسیون, رؤسای انجمن های تحت پوشش فدراسیون و رؤسای هیئت های ورزش همگانی استان ها بودند (دویست نفر) که نمونه ها به شیو تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نام محقق ساخته ابزار گردآوری داده های پژوهش در این مرحله بود. گویه های این پرسش نامه از مصاحب نظام مند با مدیران و کارشناسان خبره و پیشین پژوهش استخراج شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه را چند تن از استادان متخصص تأیید کردند و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید شد. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (α=0/83). تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با آزمون ویلکاکسون انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران شامل مؤلفه های سازمانی, باورها و فرهنگ ها, شرایط اقتصادی, تحلیل, تفسیر و تدوین علمی و مطالعات و پژوهش هاست. بنابراین ضرورت دارد سیاست گذاری ورزش همگانی ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی شده و تحلیل شده در این پژوهش باشد.

لینک کمکی