مقاله بررسي مؤلفه‌هاي آموزشي مؤثر بر توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مروجان در دوره‌هاي آموزشي دانشگاه، قبل و ضمن خدمت (مورد مطالعه‏ ي آموزشگران ترويجي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مؤلفه‌هاي آموزشي مؤثر بر توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مروجان در دوره‌هاي آموزشي دانشگاه, قبل و ضمن خدمت (مورد مطالعه‏ ي آموزشگران ترويجي سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخيزداري) :


تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری در دوره­ های آموزشی دانشگاه, قبل خدمت و ضمن خدمت در راستای ارتقای صلاحیت‌ها و توانمندی‌های آنان انجام گرفت. تحقیق, از لحاظ هدف, کاربردی, ازلحاظ جمع‌آوری داده‌ها, پیمایشی و ازلحاظ کنترل متغیرهای تحقیق, غیرآزمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری کشور و مراکز آموزشی وابسته به آنبوده کهتعدادآن‌هابراساسآمارموجود85نفر می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ای بود که برای سنجش پایاییآناز ضریب آلفای کرونباخ (0/816) استفاده شد. یافته ‏ها نشان دادند که مهارت‌های فردی و عمومی در مرحله دانشگاه, نیاز‏سنجی و طراحی برنامه درسی در مرحله قبل خدمت و مهارت اصول تدریس و یادگیری در مرحله ضمن خدمت, مهم‌ترین مهارت­ هایی هستند که باید یادگیری آن‌ها در اولویت دوره­ های آموزشی قرار گیرد.

لینک کمکی