مقاله واکاوي وضعيت شغلي و تحصيلي دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزي شهيد مطهري شيراز: کاربردي از مطالعه پيگيرانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي وضعيت شغلي و تحصيلي دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزي شهيد مطهري شيراز: کاربردي از مطالعه پيگيرانه :


تعداد صفحات :24

هدف مطالعه­ ی پیگیرانه حاضر, واکاوی وضعیت تحصیلی-­شغلی دانش­آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز بود که با روش پیمایش صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش, دانش‏آموختگان بهمن 1386 تا مهر 1391 رشته­ های مختلف در دو شاخه‏ ی تحصیلی فنی- حرفه ­ای و کاردانش بودند. از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای برای انتخاب 94 دانش­آموخته از شاخه ­ی کاردانش و 132نفر از شاخه فنی- حرفه­ ای بکار گرفته شد. لذا, داده ­ها از 224 پاسخگو گردآوری شد (نرخ بازگشت 85 درصد). روایی صوری ابزار سنجش که پرسشنامه­ای محقق ساخته بود, توسط پانلی از متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید. دامنه 0/70 تا0/91 آلفا برای متغیرهای مختلف نشان از اعتبار ابزار سنجش داشت. یافته­ های پژوهش نشان داد رضایتمندی دانش ­آموختگان از برنامه­ های آموزشی بالاتر از متوسط بود. این در حالی است که میزان مطلوبیت عوامل آموزشی هنرستان در حیطه­ های مختلف, متفاوت بوده به­ طوری­ که حیطه­ ی «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات» نامطلوب, و در مقابل مطلوبیت حیطه‏ های «ابزارهای آموزشی و کمک­ آموزشی» و «انجام کارهای عملی» به ترتیب متوسط و مطلوب گزارش شدند. بیش از 83 درصد دانش­ آموختگان خود را علاقه­ مند به رشته­ های کشاورزی دانسته و 86 درصد دارای امکانات سخت‌افزاری نظیر زمین, باغ و یا دام بودند. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 53 درصد از دانش ­آموختگان مورد مطالعه شاغل,34 درصد دانشجو و 13 درصد نیزجویای کار بودند. متغیر اشتغال در حین تحصیل نقش مهمی در اشتغال پس از فراغت از تحصیل داشته است.

لینک کمکی