مقاله تبيين الگوي ارتباطي هوش هيجاني، هوش اجتماعي و هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه‌هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين الگوي ارتباطي هوش هيجاني, هوش اجتماعي و هوش شناختي مديران تربيت بدني دانشگاه‌هاي ايران :


تعداد صفحات :22

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ارتباطی بین هوش هیجانی, هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. جامع آماری تحقیق مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور به تعداد 90 نفر بود که هم آنها به‌طور کل‌شمار برای نمون تحقیق انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از سه پرسشنام هوش هیجانی شرینگ, هوش شناختی ریون و هوش اجتماعی سیلورا استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید ده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالع مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به‌ترتیب 0.89, 0.91 و 0.90 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کولموگروف -اسمیرنوف, تی استودنت تک‌نمونه ای و معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها رابط مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها ارتباط معناداری وجود دارد. بین هوش شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها رابط معناداری مشاهده شد و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار است.

لینک کمکی