مقاله بافت‏شناسي مراحل رسيدگي جنسي ماهي اسبله نر L., 1758 Silurus glanis تالاب انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بافت‏شناسي مراحل رسيدگي جنسي ماهي اسبله نر L., 1758 Silurus glanis تالاب انزلي :


تعداد صفحات :17

در این تحقیق خصوصیات بافتی گناد نر ماهی اسبله (Silurus glanis) تالاب انزلی در طی یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت .گناد تعداد 196 عدد ماهی نر که در اندازه های مختلف به‏وسیله تله صیدشده بودند, در محلول بوئن تثبیت گردیدند. سپس نمونه ها با استفاده از روش بافت‏شناسی کلاسیک و رنگ‏آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H & E) و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین درصد شاخص وزنی غدد جنسی (%GSI ) در طول نمونه‏برداری در این ماهیان اندازه گیری شد. برطبق نتایجشش مرحله جنسی شامل : نارس یا نا بالغ (Immature : I), در حال توسعه اولیه (developing : II Early), در حال توسعه پایانی(developing : III Late), بیضه رسیده (Ripe Testes : IV), بیضه رسیده سیال(Running Ripe Testes : V), بیضه تخلیه شده (Spent : VI) در این ماهیان مشاهده گردید. اسپرماتوژنز طی یک دوره نسبتا طولانی مدت یکساله انجام شد . مراحل 4 و 5 رسیدگی جنسی و تولید اسپرم طی اسفند تا خرداد و مرحله 6 رسیدگی در تیر و مرداد صورت پذیرفتند. بیشترین میزان GSI به ماه خرداد تعلق داشت و سیر نزولی آشکاری در تیر ماه بوقوع پیوست. نتایج نشان دادکه فعالیت اسپرم ریزی از تیر ماه شروع شده و تا اواخر مرداد ادامه می یابد.

لینک کمکی