مقاله اثرات اقتصادي-اجتماعي توسعه کشت توأم برنج و ماهي در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات اقتصادي-اجتماعي توسعه کشت توأم برنج و ماهي در استان گيلان :


تعداد صفحات :17

تحقیق حاضر به منظور بررسی مقاله اثرات اقتصادي-اجتماعي توسعه کشت توأم برنج و ماهي در استان گيلان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کشاورزانی بود که در دو شهرستان لاهیجان و آستانه اشرفیه کشت توأم برنج و ماهی انجام می‌دادند. پژوهش‌ حاضر از نوع‌ پیمایشی‌ بود, که 102 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به‌طوری‌که 63مزرعه از شهرستان آستانه اشرفیه و 39 تا از شهرستان لاهیجان حجم نمونه این تحقیق را تشکیل دادند. داده های‌ مربوطه‌ از طریق‌ پرسشنامه جمع‌‌آوری‌ شد‌. نتایج نشان داد که مهمترین اثرات توسعه‌ای کشت توام برنج و ماهی در استان گیلان عبارت بودند از؛ ایجاد توازن در رژیم غذایی به دلیل تهیه پروتئین ماهی, افزایش سطح تحصیلات و آگاهی روستاییان, خشنودی از پیشرفت‌های موجود در زندگی روستاییان, رفت و آمد روستاییان به شهرها و دیگر روستاها, مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه روستا (اجتماعی), کاهش مصرف کود و سم در کشت توام نسبت به تک کشتی, افزایش عملکرد برنج, صرفه‌جویی در منابع آب, کاهش نیروی کارگر مورد نیاز برای وجین مزرعه و کیفیت, مقدار غذا و قوت روستاییان.

لینک کمکی