مقاله تغييرات آسپارتات آمينوترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز تحت تأثير سميت جلبک Nodularia spumigena در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات آسپارتات آمينوترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز تحت تأثير سميت جلبک Nodularia spumigena در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) :


تعداد صفحات :17

در این مطالعه تأثیر سمیت نودولارین (NODLN), از پنتاپپتاید هپاتوکسین های حلقوی, روی آنزیم های پلاسما شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) مورد بررسی قرار گرفت. نودولارین سم تولید شده توسط سیانوباکتر Nodularia spumigena می باشد که عمدتاً در آب های شور و لب شور یافت می شود. در این بررسی ماهی های آزاد در زمانهای 12, 24, 48 و 96 ساعت در معرض این گونه جلبکی با غلظت پایین, 104× 1 سلول در هر میلی لیتر نمونه (تیمار سبک) و غلظت بالا, 108× 1 سلول در هر میلی لیتر نمونه (تیمار سنگین) قرارگرفتند. پس از آن به مدت 8 روز به آب عاری از جلبک منتقل شدند. طبق نتایج به دست آمده فعالیت آنزیم LDH اختلاف معنی داری را در زمان های مختلف در غلظت بالا و پایین نشان داد, که در غلظت بالادر زمان های 12, 24 و 96 و در غلظت پایین در 12 ساعت اول مواجهه اختلاف معنی داری با شاهد مشاهده شد. فعالیت آنزیم LDH اختلاف معنی داری را بین دو غلظت در 12 ساعت اول نشان داد, که این میزان در تیمار سنگین بالاتر بود. آنزیم AST در تیمار سنگین اختلاف معنی داری در زمان های مختلف نمونه برداری نشان داد اما نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود. در فاز بازگشت به حالت اولیه اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که با توجه به اختلاف معنی دار فعالیت آنزیم LDH نسبت به AST, آنزیم لاکتات دهیدروژناز, شاخص بیوشیمیایی مناسب تری برای بررسی تأثیر ناشی از مواجهه با جلبک N. spumigena در این گونه ماهی می باشد.

لینک کمکی