مقاله چندشکلي ژن SLC24A5 در عضله ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چندشکلي ژن SLC24A5 در عضله ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss) :


تعداد صفحات :16

در این تحقیق چندشکلی ژن SLC24A5ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد مطالعه قرار گرفت. از تعداد 100 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان نمونه بافت عضله تهیه شد. پس از استخراج DNA, قطعه ای به اندازه bp 1000 از ناحیه پلی مورفیک این ژن با استفاده از تکنیک PCR تکثیر شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدود کننده Taq1مورد برش قرار گرفته و بر روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز شد. نتایج حاصل حاکی از وجود دو آلل M و N در این جایگاه بود که فراوانی آن ها در کل جمعیت به ترتیب 72/0 و 28/0 محاسبه شد. دو ژنوتیپ MM و NN شناسایی شدند که فراوانی های ژنوتیپی محاسبه شده آن ها در کل جمعیت به ترتیب برابر 72/0 و 28/0 بود. آزمون مربع کای برای این ناحیه از ژن SLC24A5در جمعیت ماهی مورد مطالعه, بیان گر عدم برقراری تعادل هاردی- واینبرگ بود که خود مبین این است که انتخاب ژنتیکی در راستای اصلاح نژاد برای ژن SLC24A5 در این جمعیت از ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. هم چنین تلاقی های غیرتصادفی, کوچک بودن جمعیت و افزایش هم خونی و افزایش هموزیگوت ها را در جامعه مورد مطالعه نشان می دهد. با در نظرگرفتن این موضوع که فعالیت SLC24A5 وراثت پذیری بالایی را از خود نشان می دهد پس انتخاب SLC24A5 می تواند باعث بهبود رنگ گوشت گردد. از آن جائی که ماهی قزل آلای رنگین کمان جز ماهیان پرورشی مهم ایران محسوب شده, اهمیت این موضوع بیش از پیش نمایان می گردد.

لینک کمکی