مقاله اثر دوره‌هاي بلند مدت محدوديت پروتئين بر روي عملکرد رشد و ترکيب بدن ماهي قزل‌آلاي رنگين‏ کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر دوره‌هاي بلند مدت محدوديت پروتئين بر روي عملکرد رشد و ترکيب بدن ماهي قزل‌آلاي رنگين‏ کمان (Oncorhynchus mykiss) :


تعداد صفحات :16

در مطالعه حاضر اثر دوره های بلند مدت محدودیت پروتئین بر روی عملکرد رشد, مصرف مواد مغذی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان طی مدت 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و هر یک با سه تکرار طراحی شد. جیره کنترل با سطح پروتئین 45 درصد به عنوان جیره اصلی و جیره محدودیتی با سطح پروتئین 30 درصد به عنوان جیره محدودیت پروتئین تخصیص داده شد. طی مدت آزمایش ماهیان در تیمار 1 (کنترل) با پروتئین 45 درصد در کل دوره, تیمار 2 با پروتئین 30 درصد با 3 هفته محدودیت و تیمار 3 با پروتئین 30 درصد با 4 هفته محدودیت پروتئینی تغذیه شدند. آزمایش در تانک های فایبر گلاس 100 لیتری با تراکم 10 عدد ماهی به ازای هر تانک با میانگین وزن 72/0±73/12 گرم انجام شد. در انتهای آزمایش تیمار2 بالاترین مقدار وزن بدن و ضریب رشد ویژه را در بین تیمارهای محدودیتی (2 و 3) به‏دست آورد و همچنین اختلاف معنی‏داری بین تیمار کنترل و تیمار 2 مشاهده نشد (05/0P>). در مقادیر ضریب تبدیل غذا, نرخ کارایی پروتئین, دریافت مصرف غذای روزانه و بازماندگی اختلاف معنی‏داری در بین تیمارهای محدودیتی و تیمار کنترل مشاهده نشد (05/0P>) . نتایج آزمایش نشان داد رشد جبرانی کامل در ماهی قزل آلای رنگین‏کمان در تیمار 2 صورت گرفته است.

لینک کمکی