مقاله مقايسه اثرات 2- فنوکسي اتانول، عصاره گل ميخک و PI222 به عنوان مواد بيهوشي بر ميزان گلوکز و هورمون کورتيزول پلاسماي خون در ماهي کپور نقره‏اي (Hypophthalmichthys molitrix )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه اثرات 2- فنوکسي اتانول, عصاره گل ميخک و PI222 به عنوان مواد بيهوشي بر ميزان گلوکز و هورمون کورتيزول پلاسماي خون در ماهي کپور نقره‏اي (Hypophthalmichthys molitrix ) :


تعداد صفحات :21

افزایش نیازکارگاه های تکثیرو پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کننده ها , مطالعه تأثیر بیهوش کننده های جدید را به منظور جایگزینی و معرفی یک ماده با کم‏ترین آسیب و استرس به ماهی را طلب می کند. در این مطالعه به بررسی اثرات سه ماده بیهوشی 2- فنوکسی اتانول, عصاره گل میخک وPI222 بر شاخص های استرس (گلوکز و هورمون کورتیزول) در ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) پرداخته شده است. ابتدا 120 عدد ماهی با بهترین دوز هریک از مواد بیهوشی (بر این اساس که بیهوشی را در کم‏تر از3 دقیقه و ریکاوری را در کم‏تر از5 دقیقه ایجاد کند) (2- فنوکسی اتانول 300 قسمت در میلیون, عصاره گل میخک وPI222 50 قسمت در میلیون) بیهوش و سپس در زمان های 0, 6 و 24 ساعت بعد از ریکاوری مورد خونگیری قرار گرفتند و میزان گلوکز و هورمون کورتیزول آن ها جهت تعیین میزان استرس وارده در حین بیهوشی مورد بررسی هماتولوژیک قرار گرفت. نتایج نشان داد که 2- فنوکسی اتانول باعث افزایش معنی دار گلوکز (05/0P) گردید و به عنوان ماده بیهوش کننده استرس زا و عصاره گل میخک و PI222 به دلیل عدم تغییرات معنی دار در این شاخص ها به عنوان بیهوش کننده های مناسب تشخیص داده شدند.

لینک کمکی