مقاله تاثير رنگدانه لکانتين ‌صورتي بر پوست اسکار سفيد (Astronotus ocellatus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير رنگدانه لکانتين ‌صورتي بر پوست اسکار سفيد (Astronotus ocellatus) :


تعداد صفحات :16

در این تحقیق اثر رنگدانه لکانتین صورتی بر روی رنگ پوست ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus) مورد مطالعه قرارگرفت. 72 قطعه ماهی اسکار سفید با میانگین وزنی 025/0± 37/9 گرم و میانگین طولی 012/0± 24/8 سانتی متر در2 تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 12 عدد ماهی رهاسازی شدند. تیمار اول حاوی200 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا رنگدانه لکانتین صورتی و تیمار شاهد که فاقد مواد رنگدانه ای بود. بعد از 27 روز از 6 ماهی به طور اتفاقی در هر تیمار عکس برداری دیجیتال با شرایط ثابت و نور یکسان تهیه گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از نرم افزار (Photoshop CS6) استفاده شد. پایان دوره رنگ سنجی پوست ماهی های تیمارها نشان داد که تجویز خوراک حاوی لکانتین صورتی باعث تغییر رنگ معنی دار پوست ماهی ها گردیده است (0P=). به طوری که مقادیر رنگ قرمز, در تیمار لکانتین صورتی افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد. بنابراین می توان جهت بهبود رنگ و افزایش بازار پسندی گونه مورد مطالعه از تیمار لکانتین صورتی به میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا استفاده نمود.

لینک کمکی