مقاله پاسخ سيانوباکترNostoc calcicola به غلظت‌هاي مختلف فسفر محيط در روزهاي مختلف کشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پاسخ سيانوباکترNostoc calcicola به غلظت‌هاي مختلف فسفر محيط در روزهاي مختلف کشت :


تعداد صفحات :16

در این تحقیق اثر فسفر بر میزان زی توده, کلروفیل آ, کاروتنوئید کل, پروتئین کل و کربوهیدرات سیانوباکتر Nostoc calcicola در روزهای مختلف کشت در آزمایشگاه کشت جلبک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. سیانوباکتر نوستوک تحت سه سطح فسفر 100, 200 و 400 (میکروگرم در لیتر) در سه تکرار برای 12 روز در آزمایشگاه کشت جلبک مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان فسفر محیط بر روی میزان زی توده, کلروفیل آ و کاروتنوئید کل Nostoc calcicola در برخی از روزهای کشت اثر معنی داری داشته است. در بررسی میزان تغییرات پروتئین کل و کربوهیدرات, نتایج نشان داد که میزان پروتئین برای هر گرم وزن خشک این جلبک از آغاز کشت تا روز 12 برای هر سه تیمار با افزایش همراه بوده است. با افزایش فسفر محیط, محتوی پروتئین زی توده افزایش یافته به‏طوریکه در روزهای 6, 8 و 10 کشت اختلاف بین تیمار 400 میکروگرم فسفر در لیتر با دو سطوح دیگر معنی‏دار (05/0P) بوده است. در بررسی روند تغییرات پروتئین در طول روزهای کشت مشاهده شد که میزان پروتئین در تیمار با 100 میکروگرم فسفر در لیتر در روز 6 کشت به حداکثر مقدار خود (10/20±4/372 میلی‏گرم در گرم ماده خشک) رسیده و برای تیمار 200 میکروگرم فسفر در لیتر (05/34±33/386 میلی‏گرم در گرم ماده خشک) در روز 8 کشت به‏دست آمده است و سپس تا روز 12 کشت روند نزولی نشان داده است, در تیمار 400 میکروگرم فسفر در لیتر حداکثر میزان پروتئین 39±47/434 میلی‏گرم در گرم ماده خشک بوده و این مقدار مربوط به روز 6 کشت بود و میزان پروتئین تا روز 10 کشت با دو تیمار دیگر به‏طور معنی‏داری بیشتر بوده است. میزان کربوهیدرات در هر سه سطح فسفر تا روز 12 افزایش معنی‏داری (05/0P) را نشان داده است, اما در بین سطوح فسفر در روزهای کشت اختلاف معنی‏داری را نشان نداده است. نتایج مشاهده حاضر نشان داد که می توان با تغییر میزان فسفر محیط رشد و محتوی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سیانوباکتر N. calcicola را کنترل نمود.

لینک کمکی