مقاله جوامع پلانکتوني پاياب سد يامچي به ‌منظور امکان‌سنجي ‌آبزي‌پروري ‌در شهرستان‌‌ اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جوامع پلانکتوني پاياب سد يامچي به ‌منظور امکان‌سنجي ‌آبزي‌پروري ‌در شهرستان‌‌ اردبيل :


تعداد صفحات :28

در پژوهش های طرح هیدرولوژی و هیدروبیولوژی ‌پایاب دریاچه سد یامچی, بررسی های پلانکتونی به عنوان مطالعات پایه جهت امکان پرورش آبزیان در مسیر پایاب این دریاچه در نظرگرفته شد. نمونه برداری‌ پلانکتونی در 4 ایستگاه مطالعاتی و از زمستان 1389 الی پاییز 1390 انجام ‌گرفت. برای بررسی فیتوپلانکتونی از ایستگاه های ‌موردنظر یک‌ لیتر آب‌) بدون‌ عبور از تور پلانکتون(‌ و جهت نمونه‌‌برداری‌ زئوپلانکتونی‌ نیز 30 لیتر آب ‌را توسط تور زئوپلانکتون ‌گیر دستی با چشمه 30 میکرون فیلترکرده, در نهایت ‌نمونه‌‌ها بافرمالین‌ 4 درصد تثبیت و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. در مطالعات ‌‌فیتوپلانکتونی, در مجموع ‌4 شاخه و 33 جنس ‌شناسایی شده, که بیش‌ترین فراوانی مربوط ‌به ‌شاخه باسیلاریوفیتا با جنس های ,Cyclotella ,Synedra Achnanthes و Nitzschia می باشد. شاخه مذکور در تمام طول سال مشاهده شده و2/92 درصد جمعیت سالانه را شامل می گردد.‌ شاخه‌کلروفیتا در مرتبه دوم قراردشته, جنس های مهم این شاخه عبارت ازCoelastrum Pediastrum وOocystis بوده و4/7 درصد جمعیت سالانه را در برمی گیرد. شاخه ‌های سیانوفیتا و اوگلنوفیتا به ترتیب با 3/0 و1/0 درصد در رده های بعدی هستند. در بررسی‌ زئوپلانکتونی‌ در مجموع 6 شاخه و ‌29 جنس شناسایی ‌شدند, بیش‌ترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به زیر سلسله پروتوزوآ و شاخه‌های سیلیوفورا 66 درصد و ریزوپودآ با جنس ‌های Arcella و Difflugia که 6 درصد جمعیت سالانه (مجموع 72 درصد) را دارا می باشند. شاخه ‌آرتروپودا در مرتبه دوم قرار داشته, این شاخه با رده کوپه پودا و جنس Cyclops و مرحله ‌ناپلی‌آن و راسته کلادوسرا با جنس Bosmina در مجموع 14درصد جمعیت سالانه را شامل می شود. شاخه روتاتوریا با جنس ‌های ,Cephalodella Rotaria و Coulrella در تمام طول سال مشاهده شده و 11 درصد جمعیت سالانه زئوپلانکتونی را در بردارد. نتایج بدست آمده از بررسی ‌پلانکتونی ‌در این طرح‌ نشان داد, که این رودخانه در مجموع ‌از فراوانی‌ و تنوع مناسب پلانکتونی جهت پرورش آبزیان برخوردار می باشد.

لینک کمکی