مقاله ساختار ژنتيکي جمعيت ماهي کفال طلايي Risso, 1810)) Liza aurata در سواحل استان‌هاي گيلان و مازندران بر اساس توالي‌يابي منطقه‌ي‌کنترل mtDNA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختار ژنتيکي جمعيت ماهي کفال طلايي Risso, 1810)) Liza aurata در سواحل استان‌هاي گيلان و مازندران بر اساس توالي‌يابي منطقه‌ي‌کنترل mtDNA :


تعداد صفحات :21

تنوع ژنتیکی ماهیان کفال طلایی (Liza aurata) موجود در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش تعیین توالی ژن D-Loop در سواحل استان های گیلان (انزلی) و مازندران (ساری) بررسی گردید. DNA نمونه ها با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج و کمیت و کیفیت آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ارزیابی گردید. نمونه های DNA تأیید شده,PCR و سپس توالی یابی شدند. توالی ناحیه ی D-Loop در DNA میتوکندریایی کفال طلایی پس از ویرایش شامل 900 جفت باز (bp) بود. درجه ی خویشاوندی با تست Tajima با استفاده از نرم افزار MEGA بین کفال ماهیان طلایی محاسبه گردید. نتایج این بررسی اختلاف ژنتیکی بالا در مناطق نمونه برداری را نشان می دهد. فاصله ی ژنتیکی مشاهده شده بین مناطق نمونه برداری 435/0 بود. همچنین میزان بالایی از Fst (615/0) بین دو منطقه نمونه برداری مشاهده شد که این امر بیان کننده ی تمایز بین جمعیت های موجود می باشد. طبق نتایج حاصل از این بررسی در سواحل جنوبی دریای خزر, در دو منطقه نمونه برداری موجود در محدوده ی استان های گیلان و مازندران دو جمعیت متفاوت از ماهی کفال طلایی مشاهده شد.

لینک کمکی