مقاله تحليل انگيزه‏هاي آموزشي و اجتماعي گرايش به رشته تکثير و پرورش آبزيان بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي علوم و تحقيقات و تهران شمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل انگيزه‏هاي آموزشي و اجتماعي گرايش به رشته تکثير و پرورش آبزيان بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي علوم و تحقيقات و تهران شمال :


تعداد صفحات :24

انگیزش یکی از نیروهای قدرتمند در فرآیند یاددهی-یادگیری است که غنی‏ترین و بهترین برنامه‏های کارآموزی و آموزشی نیز در صورت فقدان آن در فراگیران با شکست مواجه خواهند شد. پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر عوامل آموزشی و اجتماعی بر انگیزه انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (علوم و تحقیقات تهران و تهران شمال) طی سال 1391 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را 56 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان این دانشگاه‏ها بود. داده‏ها با کمک پرسش‏نامه‏ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و گزینه‏های مرتبط با عوامل انگیزشی در حیطه آموزشی و اجتماعی برای انتخاب رشته تحصیلی تکثیر و پرورش آبزیان گردآوری شده‏اند. اعتبار پرسش‏نامه بر اساس روش اعتبار محتوی تعیین و پایایی آن نیز با کمک روش آزمون مجدد مشخص گردید (9/0r=). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که امکان ادامه تحصیل (84/0±04/3) و اهمیت شهر دانشگاه محل تحصیل (93/0±88/2) بیشترین تاثیر را در ایجاد انگیزه در حیطه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان داشتند. به علاوه داشتن حرفه‏ای در ارتباط با آبزیان (43/0±96/1) و کسب منزلت اجتماعی (59/0±52/1) از دیدگاه ارزشی در انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان, همچنین اشتغال در این رشته (85/0±84/2) و اهمیت آن نسبت به سایر رشته‏های کشاورزی و منابع طبیعی (11/1±57/2) از دیدگاه شغلی از مهمترین عوامل انتخاب این رشته تحصیلی در ایجاد انگیزه در دانشجویان کارشناسی ارشد در حیطه اجتماعی بودند. به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که ابعاد آموزشی و اجتماعی در انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان تاثیرگذار هستند, به طوری که بیانگر سهم عمده‏ای از امتیازات به عوامل مرتبط با انگیزه درونی ناشی از برآورده شدن خواسته‏های ارزشی و شغلی می‏باشد که علاقه به کسب موفقیت عمده عاملی است که منجر به فعالیت دانشجویان خواهد شد.

لینک کمکی