مقاله تاثيرارزش افزوده و صادرات بخش شيلات برمتغيرهاي اقتصادي بخش کشاورزي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثيرارزش افزوده و صادرات بخش شيلات برمتغيرهاي اقتصادي بخش کشاورزي در ايران :


تعداد صفحات :21

بخش شیلات منبع مهم اشتغال , درآمد و تغذیه برای بسیاری از مردم در سواحل شمالی و جنوبی کشور بشمار می رود و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی بخش کشاورزی و کشور دارد. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیرارزش افزوده و صادرات شیلاتی برمتغیرهای مهم اقتصادی بخش کشاورزی درایران پرداخته می شود.در این تحقیق از داده های سری زمانی درطی دوره 1392-1368 استفاده شده است. همچنین دراین مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسانات متغیرها بر یکدیگر و ارتباط بین متغیرها از روش الگوی خودتوضیح برداری ( VAR),آزمون های ایستایی , واکنش آنی و الگوی تجزیه واریانس استفاده شده است. به منظوربررسی VAR پایایی متغیرهای الگوازآزمون دیکی فولرتعمیم یافته ((ADF استفاده شده است که براساس نتایج به دست آمده تمامی متغیرهادرسطح پایا بوده و نیازی به تفاضل گیری ندارد.نتایج نشان می دهد که اثرشوک وارده برمتغیر رشدارزش صادرات شیلاتی برمتغیر رشدارزش افزوده کشاورزی نوسانات معنادار را نشان می دهداثرشوک وارده برمتغیر رشدارزش افزوده شیلاتی برمتغیر رشدارزش افزوده کشاورزی درتمام دوره ها همراه با روندی مثبت بوده واثراین شوک بر روی متغیررشدارزش صادرات کشاورزی روندی منفی داشته است.

لینک کمکی