مقاله قدرت‌ بينايي‌ و مقايسه دقت صفحه‌ اسنلن ‌و رتينوسکپي از نظرعيب انکساري در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ راهنمايي‌ شهر سبــزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قدرت‌ بينايي‌ و مقايسه دقت صفحه‌ اسنلن ‌و رتينوسکپي از نظرعيب انکساري در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ راهنمايي‌ شهر سبــزوار :


تعداد صفحات :12

چکیده:
مقدمه و هدف‌: عیب ‌انکساری نقش‌ مهمی‌ را در اتیولوژی‌ و درمان‌ استرابیسم‌ و تنبلی‌ چشم‌ها ایفا می‌نماید. بنابراین‌ لازم‌ است‌ که‌ کودکان‌ حداقل‌ سالی‌ یکبار از نظر بینایی‌ مورد بررسی‌ و معاینه‌ قرار گیرند. از آنجایی کـــــــه تکنیک‌ غربالگری‌ در چشم‌ پزشکی‌ یکی‌ از ‌ روشهای مرسوم در ‌ تشخیص‌ اختلالات‌ بینایی‌ است,‌ لذا این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ قدرت‌ بینایی‌ و مقایسه دقت صفحه‌ اسنلن و رتینوسکپی از نظــــــر عیب انکســــــاری در دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر سبزوار ‌ انجام‌ گرفت‌ .

مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی ـ تحلیلی به صورت مقطعی است که جمعیت‌ هدف‌ آن کلیه دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ راهنمایی‌ شهر سبزوار در سال 1381بودند. تعداد کل نمونه 4093 نفر بودند. داده‌ها از طریق‌ فرم‌ مصاحبه‌ جهت‌ ثبت‌ مشخصات‌ فردی‌ و همچنین‌ فرم‌ مشاهده‌ جهت‌ ثبت‌ نتایج‌ معاینات جمع‌آوری‌ گردیدند. دانش‌آموزان‌ از طریق‌ صفحه‌ اسنلن‌ اقدام‌ به‌ اندازه‌گیری‌ قدرت‌ بینایی‌ از فاصله‌ 6 متر می‌شدند و سپس افراد با تیزبینی‌ کمتر از به وسیله یک‌ چشم‌ پزشک‌ به منظور تعیین عیب‌انکساری‌ با رتینوسکپی تحت‌ معاینه‌ مجدد قرار مـــــی گرفت. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها : تعداد نمونه ها شامل؛‌ 2008 نفر دختر و 2085 نفر پسر بودند. یافته‌ها نشان‌ داد که‌ میانگین‌ و انحراف معیار دید هر دو چشـــــم‌ در دختران‌ و پسران‌ دانش‌آموز با صفحه ‌ اسنــلن‌ بـــه‌ ترتیب؛‌ 12/095/0 و 09/0 97/0 است‌. همچنین‌ 294 نفــــر از افراد مورد پژوهش‌ عیب‌ انکساری‌ داشتند. در یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ میزان‌ دید چشم‌ چپ‌ و راست‌ دانش‌آموزان‌ پسر بیشتر از دختران‌ است‌ و اختلاف‌ معنی‌داری‌ بین‌ آنها وجود دارد (0001/0p<). در 65 درصد موارد بین یافته های صفحه اسنلن و رتینوسکوپی از نظر عیب انکساری اختلاف مشاهده گردید که از نظر آماری معنی دار بود (05/0p<).

نتیجه‌گیری:‌ نتایج نشان داد که صفحه اسنلـــــن‌‌‌ در افراد غربال‌ شده ‌در سنین حدود راهنمایی از دقت‌ بالایی برخوردار نیست و با توجه به یـــا فتـه ‌هـای این‌ پژوهش‌ که نشان‌ دهنده تمایل احتمالی بیشتر دختران‌ نسبت به پسران‌ به‌ داشتن‌ عینک‌ است, پیشنهــــاد می شود در زمینه وجود یا عدم وجود اختلاف قدرت بینایی در دختــــران‌ نسبت به پسران‌ تحقیقات بیشتری انجام گیرد‌.

واژه‌های‌ کلیدی‌: قدرت‌ بینایی‌ , چارت‌ اسنلن‌ , رتینوسکپی‌, عیب‌ انکساری‌

لینک کمکی