مقاله مقايسه اثرات درماني و زيبايي سه روش کورت، جراحي و کورت توأم با کوتريزاسيون در ضايعات کارسينوم سلول‌هاي بازال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه اثرات درماني و زيبايي سه روش کورت, جراحي و کورت توأم با کوتريزاسيون در ضايعات کارسينوم سلول‌هاي بازال :


تعداد صفحات :16

مقدمه و هدف: شایع‌ترین بدخیمی‌های انسان, بدخیمی‌های پوستی است و از میان آنها کارسینوم سلول‌های بازال شایع‌ترین است. این پژوهش با هدف تعیین و مقاله مقايسه اثرات درماني و زيبايي سه روش کورت, جراحي و کورت توأم با کوتريزاسيون در ضايعات کارسينوم سلول‌هاي بازال انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه مداخله‌ای است که بر 79 ضایعه کارسینوم سلول‌های بازال در ناحیه سر و صورت 64 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بعثت سنندج در طی سالهای 1380 تا 1382 انجام شده است. در این پژوهش سه روش درمانی کورت, جراحی و کورت به همراه کوتریزاسیون با هم مقایسه شدند. نمونه‌گیری به صورت نمونه‌ در دسترس بوده و بیماران مراجعه کننده که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند به یکی از سه گروه مورد مطالعه تخصیص داده شدند. نتایج درمانی در فرم اطلاعات ثبت شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS و شاخص‌های توصیفی آنالیز گردیدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعداد 69 تومور ( 3/87 درصد) به صورت پاپولوندولار بوده که از این تعداد 61 تومور (4/88 درصد) دارای زخم بر روی سطح تومور بودند. در درمان جراحی که در این مطالعه روی 26 ضایعه انجام شد میزان بهبود 7/91 درصد بود. در45 مورد (57 درصد) تومورها از نوع سخت بودند. در طی پیگیری در 9 تومور (4/11 درصد) عود مشاهده گردید. 2 تومور در گروه درمان شده به روش جراحی, 5 تومور در گروه تحت درمان به روش کورت و 2 تومور در گروهی که با کورت به همراه کوتریزاسیون درمان شده بودند, قرار داشتند. نتایج زیبایی در بیمارانی که با کورت تحت درمان قرار گرفتند, خوب بود و فقط اسکار خیلی کوچکی و یا هیپرپیگمانتاسیون خفیفی در بعضی از آنها رخ داد.

نتیجه‌گیری: درمان با کورت برای ضایعات کوچک و یا نودولهای کوچک مناسب است, ولی برای تومورهای دارای رفتار تهاجمی و رشد سریع توصیه نمی‌شود. نتیجه زیبایی در بیمارانی که به وسیله کورت به همراه کوتریزاسیون تحت درمان قرار گرفتند نیز بسیار خوب بود و در اکثر موارد بدون اسکار و یا با اسکار بسیار کم بود. کورت به همراه کوتریزاسیون روشی مناسب, ارزان و آسان جهت درمان ضایعات کوچک کارسینوم سلول‌های بازال توصیه می‌شود.

لینک کمکی