مقاله تأثير آموزش ريلکسيشن به مادران باردار بر شاخص‌هاي سلامت نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير آموزش ريلکسيشن به مادران باردار بر شاخص‌هاي سلامت نوزادان :


تعداد صفحات :13

چکیده:

مقدمه و هدف: بررسی‌های مختلف نشان داده است که اگر مادران در دوران حاملگی دچار استرس‌های هیجانی شدید شوند, فرزندان آنها در معرض خطر انواع مشکلات قرار می‌گیرند. عوامل مختلفی از جمله, خانواده, همسر و دوستان حمایت کننده می‌توانند از این استرس‌ها بکاهند, ولی از آن مهم تر فراگیری روش‌ها و فنون مقابله با استرس از طریق تمرین روزانه آرامش و ریلکسیشن (آرامش آموزی عضلانی) است, لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مقاله تأثير آموزش ريلکسيشن به مادران باردار بر شاخص‌هاي سلامت نوزادان از جمله ضریب آپگار, وزن, اندازه قد , دور سر و نمره کولیک بعد از تولد می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که تعداد 100 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید دستغیب یاسوج طی سال‌های 1387ـ 1385به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. سپس به گروه آزمون آموزش ریلکسیشن داده شد و به گروه شاهد آموزش خاصی داده نمی‌شد, هر ماه یک بار پیگیری می‌شدند. در نهایت زمان زایمان و بعد از آن شاخص‌های سلامت نوزادان از جمله ضریب آپگار, وزن, اندازه قد, دور سر و نمره کولیک بعد از تولد اندازه‌گیری شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارSPSS و آزمون‌های آماری تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان دادکه بین وزن, اندازه قد , دور سر و نمره کولیک نوزادان گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد(به ترتیب0001/p<, 0001/p<, 001/p< و 007/p<), ولی بین ضریب آپگار دو گروه تفاوت معنی‌داری یافت نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که آموزش ریلکسیشن باعث ایجاد تفاوت در شاخص‌های سلامت, حین و بعد از تولد نوزادان می‌شود. این امر می‌تواند به متولیان سلامت در کمک به تولد نوزادان سالم از طریق قراردادن آموزش ریلکسیشن در برنامه‌های مراقبتی کمک شایانی نماید, آموزشی که ساده و قابل اجرا برای همه مادران باردار بوده و از طرفی هزینه چندانی را برای خانواده‌ها ومتولیان سلامت نیز در برنخواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: ریلکسیشن. مادران باردار, نوزاد , ضریب آپگار

لینک کمکی