مقاله ميزان بلوغ و تکوين جنيني تخمک مرحله ژرمينال وزيکول موش به بلاستوسيست پس از انجماد شيشهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميزان بلوغ و تکوين جنيني تخمک مرحله ژرمينال وزيکول موش به بلاستوسيست پس از انجماد شيشهاي :


تعداد صفحات :22

چکیده
زمینه و هدف: یکی از روش‌های نگهداری به منظور حفظ قدرت باروری, انجماد شیشه‌ای است که روشی ساده و فوق سریع است. بهبود میزان حاملگی با استفاده از روش‏های انجمادی تخمک‏ها به عنوان یک فاکتور مهم به پیشرفت فناوری باروری آزمایشگاهی کمک می‌کند. هدف این مطالعه ارزیابی میزان زنده ماندن, بلوغ آزمایشگاهی و تکامل جنینی تخمک مرحله ژرمینال وزیکول به بلاستوسیست پس از انجماد شیشه‏ای یک مرحله‏ای و چند مرحله‏ای ‌بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی تخمک مرحله‌ی ژرمینال وزیکول, با و بدون سلول‌های کومولوس در محلول انجماد شیشه‌ای که شامل 30 درصد اتیلن گلیکول, 18 درصد فایکول 70 و 3/0 مولار ساکارز به روش یک مرحله‏ای و چند مرحله‏ای منجمد شدند. پس از انجماد و قرار دادن در داخل نیتروژن مایع, تخمک‌ها ذوب شده و دو مرتبه در داخل محیط کشت شستشو داده شدند. میزان زنده ماندن تخمک‌ها, بلوغ تخمک و رسیدن آن به مرحله متافاز2, لقاح و تکوین جنین به مرحله‏ی بلاستوسیست بعد از انجماد- ذوب در آزمایشگاه بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میزان زنده ماندن, بلوغ تخمک به مرحله متافاز 2, لقاح و میزان تشکیل جنین بلاستوسیست در روش انجماد شیشه‏ای چند مرحله‏ای به طور معنی داری نسبت به روش انجماد شیشه‏ای یک مرحله‏ای بالاتر بود(05/0 P<).


نتیجه‌گیری: تخمک‏های مرحله‏ی ژرمینال وزیکول منجمد شده با سلول‏های کومولوس و هم‌چنین روش انجماد شیشه‏ای چند مرحله‏ای اثر مثبتی بر میزان بلوغ و میزان تکوین جنین به مرحله بلاستوسیست نسبت به تخمک مرحله‏ی ژرمینال وزیکول بدون سلول‏های کومولوس و روش انجماد شیشه‏ای یک مرحله‏ای دارد.

واژه‌های کلیدی: تخمک ژرمینال وزیکول, انجماد شیشه‌ای, اتیلن گلیکول, بلاستوسیست

لینک کمکی