مقاله بررسي اثرات محافظت کبدي عصاره هيدروالکلي فلفل سبز و جعفري بر سميت القاء شده به وسيله تتراکلريدکربن در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات محافظت کبدي عصاره هيدروالکلي فلفل سبز و جعفري بر سميت القا شده به وسيله تتراکلريدکربن در موش صحرايي :


تعداد صفحات :26

چکیده
زمینه و هدف: فلفل سبز و جعفری به واسطه داشتن ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی دارای خواص آنتی اکسیدانی بالایی می‌باشند, هدف این مطالعه مقاله بررسي اثرات محافظت کبدي عصاره هيدروالکلي فلفل سبز و جعفري بر سميت القا شده به وسيله تتراکلريدکربن در موش صحرايي بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 48 سر موش‌ صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به شش گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه اول (کنترل منفی)؛ دریافت کننده روغن زیتون, گروه دوم( کنترل مثبت)؛ دریافت کننده تتراکلریدکربن و روغن زیتون به نسبت مساوی, گروه های سوم وچهارم(گروهای تیمار): دریافت کننده تتراکلریدکربن وروغن زیتون به نسبت مساوی و درمان جداگانه به ترتیب با عصاره فلفل سبز و جعفری به میزان 200 میلی‌گرم عصاره به ازای هرکیلوگرم وزن, گروه‌های پنجم وششم (گروهای تیمار)؛ دریافت کننده تترا کلرید کربن و روغن زیتون به نسبت مساوی و درمان جداگانه به ترتیب با عصاره فلفل سبزو جعفری به میزان 400 میلی گرم عصاره به ازای هرکیلوگرم وزن برای اندازه گیری مقدارتوتال فنل از روش فولین سیوکالتو, مقدارفلاونوئیدها کلرید آلومنیوم و ارزیابی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی از آزمون های دی فنیل پیکریل هیدرازیل, آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک یا پتانسیل آنتی اکسیدانی معادل ترولکس, فسفومولیبدات و اکسید نیتریک استفاده شد. میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز و مقدارتوتال بیلی روبین, توتال پروتئین و آلبومین یک روز پس از انجام شدند. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و پس آزمون توکی تجزیه وتحلیل شدند.

یافته‌ها: تزریق درون صفاقی تتراکلرید کربن(کنترل مثبت) باعث افزایش فعالیت آلکالین فسفاتاز, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز به ترتیب به میزان202, 191و183 واحد بین‌المللی بر لیتر شد. هم‌چنین تزریق تتراکلریدکربن باعث افزایش مقدارتوتال بیلی‌روبین به میزان 8/4 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر, کاهش مقدارتوتال پروتئین و آلبومین به ترتیب به میزان1/5 و6/2 گرم بر دسی‌لیتر(001/0p<). در گروهای درمان با عصاره به ترتیب میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز, آسپارتات آمینو ترانسفراز, آلانین آمینو ترانسفراز؛ در گروه سوم 121, 115و 109, در گروه چهارم 130, 121و121 در گروه پنجم 112,109 و 98, در گروه ششم 118, 114 و 109 و مقادیرتوتال بیلی روبین, توتال پروتئین و آلبومین؛ به ترتیب در گروه سوم 8/3, 5/5 و 8/2 گروه چهارم 9/3, 3/5 و7/2 در گروه پنجم 6/3, 8/5 و 1/3 در گروه ششم 8/3, 6/5 و 3 به دست آمد.

نتیجه‌گیری: تجویز عصاره فلفل سبز و جعفری با مقادیر200 و 400 میلی‌گرم در برابر آسیب‌های کبدی ایجاد شده به وسیله تتراکلریدکربن می‌‍‌تواند دارای اثر محافظتی باشد.

واژه‌های کلیدی: فلفل سبز, جعفری, آلکالین فسفاتاز, آسپارتات ترانسفراز, آلانین ترانسفراز, پروتئین

لینک کمکی