مقاله تأثير مصرف برخي ريز مغذي‌ها بر گليوماي بزرگسالان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير مصرف برخي ريز مغذي‌ها بر گليوماي بزرگسالان :


تعداد صفحات :21

چکیده

زمینه و هدف: حدود 40-30 درصد همه سرطان‌ها به وسیله رژیم غذایی یا سبک زندگی قابل پیشگیری می‌باشند. در مطالعه حاضر ارتباط میان گروه های غذایی و برخی از مواد مغذی با گلیومای بزرگسالان بررسی شد.

روش بررسی: در این مطالعه موردـ شــــــاهدی که طی سال‌های 1390ـ1388 در شهر تهران صورت گرفت, اطلاعات اجتمـــاعی‌ـ اقتصادی, دموگرافیک, عوامل سبک زندگی, بهداشتی و دریافت های غذایی 128 بیمار مبتلا به انواع گلیوما به عنوان گروه مورد و 256 فرد سالم به عنوان گروه شاهد از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. برای محاسبه نسبت شانس نیز از رگرسیون لجستیک استفاده شد.

یافته‌ها: پس از تعدیل برای مخدوش گرهای بالقوه, رابطه معکوسی میان گلیومای بزرگسالان و دریافت کلسیم (001/0 =p , 87/0-46/0 :CI 95 درصد,20/0 =OR؛ بالاترین سهک در مقابل پایین ترین سهک) و ویتامینC (002/0 =p , 76/0-15/0 :CI 95 درصد, 34/0 =OR) مشاهده شد. به علاوه, شانس ابتلا در بالاترین سهک در مقابل پایین‌ترین سهک دریافت کلسترول (061/0 =p , 99/5ـ29/1 :CI95 درصد, 78/2 =OR) افزایش یافت. ارتباط معنی‌داری میان دریافت چربی تام, کربوهیدرات, پروتئین , ویتامین A , ویتامین E و بتاکاروتن و شانس ابتلا به گلیوما مشاهده نشد(05/0p>).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه از تأثیر احتمالی کلسیم و ویتامین C در پیشگیری از گلیوما در افراد بزرگسال حمایت می‌کند.

واژه‌های کلیدی: گلیوما, بزرگسالان, کلسیم, ویتامین C

لینک کمکی