مقاله تعيين قدرت پيش‌بيني کنندگي انسجام و انعطاف پذيري خانواده بر عزت نفس و شادکامي‌فرزندان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين قدرت پيش‌بيني کنندگي انسجام و انعطاف پذيري خانواده بر عزت نفس و شادکامي‌فرزندان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شيراز :


تعداد صفحات :17

چکیده
زمینه و هدف: نقش خانواده در شکل‌گیری ویژگی‌های عاطفی و شناختی فرزندان به ویژه دختران که سلامت آینده جامعه به سلامت روانی آنها بستگی دارد, به خوبی نمایان است. هدف این مطالعه تعیین قدرت پیش‌بینی کنندگی انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده بر عزت نفس و شادکامی‌فرزندان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز بود.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی, 303 نفر از دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهر شیراز که با پدر و مادر اصلی خود زندگی می‌کردند, با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های انسجام خانوادگی, انعطاف‌پذیری مثبت, عزت نفس کوپر اسمیت و مقیاس شادکامی‌آکسفورد پاسخ دادند. داده‌ها با آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجریه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: انسجام خانوادگی از قدرت پیش‌بینی کنندگی مثبت و معنی‌داری برای هر دو متغیر ملاک, عزت نفس و شادکامی‌برخوردار بود( 05/0 >p), در حالی که بعد انعطاف پذیری چنین قدرتی نداشت.

نتیجه‌گیری: چگونگی عملکرد والدین, ارتباطات و کیفیت تعاملات در زندگی خانوادگی یکی از بهترین تعیین کننده‌های رفتار, سلامت و بهزیستی فرزندان از جمله حرمت خود مثبت و شادکامی‌آنان می‌باشد.

واژه های کلیدی: انسجام خانوادگی, انعطاف پذیری خانواده, عزت نفس, شادکامی, فرزند

لینک کمکی