مقاله تأثير عصاره متانولي بخش‌هاي مختلف سه گونه آويشن بر روي تکثير سلول‌هاي تک هسته‌اي خون محيطي انسان و همانندسازي ويروس نقص ايمني انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عصاره متانولي بخش‌هاي مختلف سه گونه آويشن بر روي تکثير سلول‌هاي تک هسته‌اي خون محيطي انسان و همانندسازي ويروس نقص ايمني انسان :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: ویژگی‌های متفاوت آویشن از جمله آنتی باکتریایی, آنتی اکسیدانی, ضد قارچی و ضد ویروسی باعث شده است که این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره متانولی ریشه, ساقه , برگ و بذر سه گونه آویشن جمع‌آوری شده از منطقه گلدشت اصفهان بر روی تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان و همانندسازی ویروس نقص ایمنی انسان بود.


روش بررسی: این مطالعه به روش تجربی و در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. قسمت‌های مختلف سه گونه آویشن تیموس دائننسیس زیر گونه لانسی فولیوس, تیموس کارمانیکوسو و تیموس ولگاریس از اصفهان جمع‌آوری و عصاره‌گیری شدند. پس از نمونه‌گیری از 3 نفر اهد ا کننده سالم و جداسازی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی با استفاده از فایکول, اثر غلظت‌های مختلف عصاره‌ها(10, 100, 200, 800 و 1600 میکروگرم بر میلی‌لیتر) بر روی همانندسازی ویروس نقص ایمنی انسان و تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان به ترتیب با روش کیت الایزای P‏24 وسنجشMTT مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: تمام عصاره‌های حاصل قادر به افزایش سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان بودند, به طوری که عصاره ریشه بیشترین و عصاره برگ کمترین اثر را داشتند. غلظت مؤثر برای جلوگیری از 50 درصد همانندسازی ویروس برای تمامی‌عصاره‌های ریشه بیش از 500 میکروگرم بر میلی‌لیتر بود.

نتیجه‌گیری: ریشه گیاه آویشن نسبت به قسمت‌های دیگر گیاه به میزان بیشتری سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان را افزایش می‌دهد و می‌تواند از همانندسازی ویروس نقص ایمنی انسان جلوگیری کند.

لینک کمکی