مقاله اثرات محافظتي کروسين بر بافت بيضه در موش‌هاي سوري بالغ تحت درمان با سيکلوفسفاميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات محافظتي کروسين بر بافت بيضه در موش‌هاي سوري بالغ تحت درمان با سيکلوفسفاميد :


تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی‌ در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی مقاله اثرات محافظتي کروسين بر بافت بيضه در موش‌هاي سوري بالغ تحت درمان با سيکلوفسفاميد بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی‌در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی‌سی سرم فیزیولوژی, گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم سیکلوفسفامید هفته‌ای یک بار و گروه تجربی با دریافت روزانه 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین به همراه سیکلوفسفامید به صورت داخل صفاقی تقسیم شدند, پس از 5 هفته تزریق, ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی تام سرم خون آنها اندازه‌گیری شد و بیضه‌ها جهت انجام کارهای شیمی‌بافت, بافت شناسی و ریخت سنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: مطالعه ریخت سنجی نشان داد که میانگین ضخامت اپی تلیوم, قطر لوله‌های منی‌ساز و تعداد سلول‌های لیدیگ در گروه تجربی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شم کنترل بود(05/0p<). میانگین پراکندگی ماست سل‌ها در گروه شم کنترل نسبت به گروه تجربی افزایش معنی‌داری داشت(05/0p<). هم‌چنین افزایش واکنش پاس مثبت, آلکالین فسفاتاز و دانه‌های چربی در سیتوپلاسم سلول‌های لیدیگ در گروه شم کنترل نسبت به سایر گروه‌ها مشاهده شد. ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی تام در گروه شم کنترل دارای کاهشی معنی‌دار نسبت به گروه کنترل و تجربی بود(05/0p<).

نتیجه‌گیری: به طور کلی کروسین توانست به میزان قابل توجهی از عوارض ناشی از تجویز سیکلوفسفامید جلوگیری نماید.

لینک کمکی