مقاله اثر سلول بنيادي مزانشيمي ‌رت و فاکتورهاي محلول ناشي از آن بر عملکرد نوتروفيل خون محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سلول بنيادي مزانشيمي ‌رت و فاکتورهاي محلول ناشي از آن بر عملکرد نوتروفيل خون محيطي :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: سلول‌های مزانشیمی‌جمعیتی از سلول‌های بنیادی بالغان می‌باشند که منبع مناسبی برای اهداف درمانی به شمار می‌روند. هدف این مطالعه بررسی اثر سلول مزانشیمال رت و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر عملکرد نوتروفیل خون محیطی بود.

روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی سلول مزانشیمی ‌رت انجام شد. سلول مزانشیمال از مغز استخوان فمور و تیبـــای رت 8 ـ6 هفته استحصال, و در محیط کشت DMEM کشت داده شد. پس از بلوغ, سلول مزانشیمال و مایع رویی آن در نسبت‌های 1:2, 1:4 و3:4 با نوتروفیل خون محیطی مجاور شده و سپس عملکرد فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل با فاگوسیتوز مخمر و آزمایش احیای نیتروبلوتترازولیوم مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی, آنالیز واریانس یک‌طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند(05/0p>).

یافته‌ها: میزان فاگوسیتوز در نوتروفیل مجاور شده با سلول مزانشیم نسبت به گروه کنترل کاهش داشت, اما این کاهش معنی‌دار نبود(05/0p>). میزان فاگوسیتوز در گروه تیمار با مایع رویی سلول نسبت به گروه کنترل در هر سه نسبت 1:4, 1:2, 3:4 افزایش داشت که این افزایش در مورد هر سه نسبت معنی‌دار بود(05/0 >p). میزان انفجار تنفسی در نوتروفیل تیمار شده با سلول مزانشیم, به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. انفجار تنفسی در گروه‌های تیمار با مایع رویی سلول افزایش داشت که این تأثیر فقط در مورد نسبت 1:2 معنی‌دار بود و در دو نسبت دیگر این اختلاف معنی‌دار نبود(05/0p>).

نتیجه‌گیری: برهمکنش سلول مزانشیمال با سلول نوتروفیل می‌تواند از نظر استراتژی‌های درمانی در بیماری‌های مرتبط با عملکرد نوتروفیل و پاسخ فیزیولوژیک و حتی پاتولوژیک در سلول درمانی با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی ‌قابل توجه باشد.

لینک کمکی