مقاله ارتباط بين شيوه زندگي با شيوع چاقي و اضافه وزن دختران دانش‎آموز 7 تا 12 سال شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين شيوه زندگي با شيوع چاقي و اضافه وزن دختران دانش‎آموز 7 تا 12 سال شهر ياسوج :


تعداد صفحات :18

چکیده:

زمینه و هدف: شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل مؤثر بر آن در دختران دانش‎آموز شهر یاسوج به درستی مشخص نیست. بنابراین, هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شیوه زندگی با شیوع چاقی و اضافه وزن دختران دانش‎آموز 7 تا 12 سال شهر یاسوج بود.روش بررسی: این پژوهش مقطعی, تحلیلی ـ توصیفی روی 352 دانش‏آموز دختر 12ـ7 شهر یاسوج که از طریق نمونه‎گیری تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند, انجام شد. قد و وزن آزمودنی‎ها به روش استاندارد اندازه‎گیری و نمایه توده بدن (BMI) محاسبه شد. آزمودنی‎های با BMI بالاتر از صدک 95 و بر اساس استاندارد مرکز کنترل بیماری‎ها(CDC) برای سن و جنسیت به عنوان چاق و با BMI صدک 85 تا 95 به عنوان اضافه وزن در نظر گرفته شدند. وضعیت خانوار و شیوه زندگی آزمودنی‎ها به وسیله پرسشنامه استاندارد بیک تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.یافته‎ها: شیوع چاقی, اضافه وزن و کمبود وزن در دانش‎آموزان 7 تا 12 ساله به ترتیب 5/6, 1/22 و 3/13 درصد بود. در گروه سنی 7 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با نمایه توده بدن والدین, در گروه سنی 8 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با نحوه رفت و آمد تا مدرسه, در گروه سنی 9 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با مصرف غذاهای آماده و چیپس و پفک, در گروه سنی 10 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با تحصیلات پدر, مصرف نوشابه و کلاس‎های فوق برنامه ورزشی, در گروه سنی 11 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با تحصیلات پدر, نمایه توده بدن پدر, تماشای تلویزیون, مصرف غذاهای آماده, چیپس و پفک و نوشابه و ساعات ورزش در مدرسه و در گروه سنی 12 سال نمایه توده بدن دانش‎آموزان با نمایه توده بدن پدر و ساعت‌های تماشای تلویزیون ارتباط معنی‎داری داشت(05/0>p). در مجموع, نمایه توده بدن دانش‏آموزان با ساعت پرداختن به فعالیت‎های ورزشی ارتباط منفی و معنی‎دار و با مصرف غذاهای آماده و نمایه تودن بدن پدر ارتباط مستقیم و معنی‎دار داشت(05/0>p). از طرف دیگر, ارتباط معنی‎‎داری بین نمایه توده بدن آزمودنی‎ها با میزان پیاده‎روی از منزل تا مدرسه, نوبت تولد, بعد خانوار, سطح تحصیلات والدین, نمایه توده بدن مادر و زمان فعالیت‎های نشسته مشاهده نشد.نتیجه‏گیری: از آنجا که میزان پرداختن به فعالیت‎های ورزشی و میزان مصرف غذاهای آماده عوامل مؤثری در تعیین نمایه توده بدن دانش‎آموزان دختر 7 تا 12 سال شهر یاسوج است, بنابراین, لزوم تحرک بیشتر و اصلاح الگوی غذایی مورد تأکید قرار می‎گیرد.

لینک کمکی