مقاله بررسي رابطه مديريت، برنامه‌ريزي مسير شغلي با توسعه مسير شغلي اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و غير پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه مديريت, برنامه‌ريزي مسير شغلي با توسعه مسير شغلي اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و غير پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد :


تعداد صفحات :21

چکیدهزمینه و هدف: برای توسعه منابع انسانی ساز و کارهای زیادی وجود دارد که توسعه مسیرشغلی یکی از مولفه‌های اصلی و محوری آن است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مسیر شغلی و برنامه‌ریزی مسیر شغلی با توسعه مسیر شغلی اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی, توصیفی به شیوه همبستگی است. جامعه آماری متشکل از 535 عضو هیأت علمی‌دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد که از بین آن‌ها 400 نفر به عنوان نمونه مورد تحقیق به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد توسعه مسیر شغلی, برنامه‌ریزی مسیر شغلی و مدیریت مسیر شغلی به عنوان ابزار تحقیق جمع‌آوری شد, به ‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری از جمله رگرسیون خطی, آزمون تی, رگرسیون چندگانه, ضریب همبستگی استفاده شد.یافته‌ها: وضعیت توسعه مسیر شغلی و عوامل مرتبط با آن (مدیریت مسیر شغلی, و برنامه ریزی مسیر شغلی) اعضای هیأت علمی‌در حد مطلوبی بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین برنامه‌ریزی مسیر شغلی و مدیریت مسیر شغلی با توسعه مسیر شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طوری که 3/33%از تغییرات توسعه مسیرشغلی مربوط به برنامه ریزی مسیرشغلی و 2/16% از تغییرات توسعه مسیرشغلی مربوط به مدیریت مسیرشغلی می باشد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگرآن است, که طراحی و اجرا مدیریت مسیر شغلی به وسیله سازمان و برنامه‌ریزی مسیر شغلی به وسیله فرد, ازسازوکارهای مقدماتی توسعه مسیر شغلی در سازمان می باشد که تحقق این سه منجر به ایجاد محیط مشارکتی, تعادل کار و زندگی عدالت سازمانی, یادگیر سازمانی و ارزشیایی مفید ومؤثر فعالیت‌های فردی و سازمانی می گردد.

لینک کمکی