مقاله سنجش چگالي توان امواج الکترومغناطيسي ناشي از آنتن‌هاي بي تي اس در شهر هشتگرد با رويکرد بررسي اثرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش چگالي توان امواج الکترومغناطيسي ناشي از آنتن‌هاي بي تي اس در شهر هشتگرد با رويکرد بررسي اثرات :


تعداد صفحات :12

مقدمه: به همراه رشد فن آوری ,آلاینده‌های جدیدی میهمان ناخوانده محیط زیست انسانها شده اند.یکی از این آلاینده‌ها میدان های الکترومغناطیسی و آثارسو شناخته شده و ناشناخته ناشی از آنهاست .این مطالعه وضعیت انتشار عمودی (سنجش در ارتفاع) امواج مایکروویو ناشی از آنتن‌های بی تی اس( Base Transceiver Station) در شهر هشتگرد را بررسی می‌کند.

مواد و روش‌ها: در گام اول, اطلاعات پایه شامل محل استقرار جغرافیایی آنتن‌های بی تی اس در سطح شهر هشتگرد, برند (ایرانسل و همراه اول) ,نوع اپراتور,نوع نصب و ارتفاع نصب از سازمان‌های ذیربط دریافت گردید. سپس با استفاده از روش استانداردIEEE STD C 95.1 و توسط دستگاه SPECTRAN - 4060 و با استفاده از جرثقیل بالابر 17 متری که در مرز میدان نزدیک (15 متری) و میدان دور آنتن‌های بی تی اس استقرار یافت سنجشها انجام شد . داده‌های حاصل توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مدل رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در هر دو اپراتور ایرانسل و همراه اول با افزایش ارتفاع سنجش از سطح زمین و به عبارت دیگر با کاهش فاصله عمودی نسبت به آنتن فرستنده ,میانگین چگالی توان افزایش می‌یابد به طوری که میانگین چگالی توان اپراتور ایرانسل افزایش بیشری را در فواصل بالای 10متر نشان داده ولی کاهش میانگین چگالی توان در فواصل کمتر ناشی از مداخلات ساختمان‌ها در نوع ایرانسل می‌باشد. به طوری که بیشترین عدد در کمترین فاصله عمودی نسبت به آنتن اپراتور ایرانسل برابر با 25 میلی وات بر متر مربع و کمترین عدد مربوط به اپراتور همراه اول در بیشترین فاصله عمودی به میزان 02/0 میلی وات بر متر مربع ثبت گردیده است. با توجه به آزمون میکس مدل ارتباط معنادار آماری بین ارتفاع سنجش و میانگین چگالی توان در هر دو نوع اپراتور مشاهده گردید.


نتیجه‌گیری: هرچه ارتفاع سنجش از سطح زمین فاصله بیشتری گرفت و به عبارت دیگر به آنتن نزدیکتر شد و میانگین چگالی توان به طور معناداری در هر دو نوع اپراتور همراه اول و ایرانسل افزایش یافت , افراد مستقر در ساختمان‌های بلند که در موازات ارتفاع نصب آنتن‌ها و یا در فاصله عمودی کمتری از آنها هستند, بیشتر در معرض تماس این امواج هستند.

لینک کمکی