مقاله آشکارسازي اهداف معدني در تصوير هايپريون به کمک طيف واسطه (منطقه‌ي مطالعاتي: گنآباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آشکارسازي اهداف معدني در تصوير هايپريون به کمک طيف واسطه (منطقه‌ي مطالعاتي: گنآباد) :


تعداد صفحات :27

مسئله‌ی آشکارسازی اهداف معدنی در طی یک روند رو به بهبود و انجام مطالعات بسیار زیاد, امروزه به نقطه‌ای رسیده‌است که آشکارسازی اهداف معدنی به کمک سنجش از دور و از طریق تصاویر ابر طیفی انجام می‌شود. تصاویر ابر طیفی فضابرد به دلیل حدتفکیک مکانی پایین در بحث آشکارسازی, نتایج مطلوبی در بر نخواهند‌ ‌داشت. تصاویر ابر طیفی هوابرد, حدتفکیک مکانی خوبی دارند اما تهیه‌ی این ‌تصاویر با صرف هزینه‌های بالایی همراه است. بنابراین برای آشکارسازی بهتر است, از تصاویر ابر طیفی فضابرد استفاده شود که به سهولت دردسترس قرار میگیرد, در این صورت می‌بایست ضعف تصاویر ابر طیفی در حد تفکیک مکانی به نوعی پوشش داده شود. در این پژوهش, آشکارسازی اهداف معدنی درتصویر ابر طیفی‌ هایپریون, با واسطه قرار دادن یک نوار از تصویر هوابرد هایمپ, و استفاده از یک طیف واسطه برای رفع مشکل فوق تصویر هایپریون, در منطقه‌ای در شرق ایران انجام شد. ارزیابی این مطالعه بر اساس منحنی مشخصه عملکرد (ROC), برخروجی آشکار ساز انطباق طیفی (SFF), در مورد چهارکانی مورد بررسی آلونیت, کائولینیت,اپیدوت و هماتیت نشان داد که, استفاده از طیف واسطه, نسبت به طیف آزمایشگاهی, دقت آشکارسازی را در چهارکانی مورد‌نظر به‌ترتیب 47/4, 38/11, 32/4, 28 /10درصد, افزایش می‌دهد.

لینک کمکی