مقاله ارائه رويکردي مبتني بر الگوريتم قهرماني در ليگ‌هاي ورزشي و فيلتر کالمن براي بهينه‌سازي چندهدفه مسئله زمان‌بندي پروژه و پيش‌بيني پيشرفت زماني پروژه

ابل‌اعتماد، عنصری حیاتی برای موفقیت در مدیریت یک پروژه می‌باشد. از دیرباز روش ارزش کسب‌شده (EVM) به‌منظور دنبال نمودن عملکرد زمانی و هزینه‌ای پروژه، مورداستفاده قرارگرفته است. بهره‌گیری از این روش جهت ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با بهره‌گیری از شاخص عملکرد زمانی (SPI) توسط محققین و صنعتگران موردانتقاد جدی واقع‌شده است؛ ازاین‌رو، مطالعه حاضر، چارچوبی به‌منظور ارزیابی تصادفی و پیش‌بینی عملکرد زمانی در هر یک از فعالیت‌ها در مدیریت پروژه ارائه می‌نماید. در این چارچوب، با استفاده از الگوریتم چندهدفه فرا ابتکاری قهرمانی در لیگ‌های ورزشی (LCA)، بر

مقاله پژواک ستايش راستي‌گفتار و نکوهش دروغ در نام? باستان و متون اوستايي و پهلوي

، آیین تمام نمای فرهنگ، حکمت و اندیش ایرانیان و تجلی­گاه باورها، آداب و رسوم اجتماعی آنان است که آن را می­توان با رویکردهای گوناگون واکاوید.این اثر سترگ مهمترین سند به جای مانده از فرهنگ منظوم ایران باستان است.از آنجا که مآخذ و مبنای نظم نام باستان؛ خداینامه­ها، کارنامه­ها، روایات دینی،اوستا، متون پهلوی و حتی سنگ­نوشته­ها بوده است، یقیناً نظم آن تحت تأثیر آیین­ها، آداب و باورهایی است که دراین کتاب­ها و آبشخورها آمده و این باورها و آیین­ها یا ضمن داستان­ها یا به طور اشاره در اثر گران­سنگ استاد توس آمده است.در این گفتار به بررسی

مقاله تبيين هنر در انديش? ابن عربي، بر اساس نظريه قلب و مظهريت جامع انسان

هنر، نه به شکل امروزی برای اب نعربی مطرح بوده است و نه اساساً درکانون اندیش او قرار داشته، اما می توان از بح ثهای وجودشناختی و انسا نشناختی او مبانیمنسجمی را در این خصوص به دست آورد و مسائل دنیای امروز هنر را در افقی تازه مشاهدهکرد. مسائلی ازای ندست که هنر به چه معناست و یا چه فاید های بر آن مترتب است، اگرچهبه صراحت در آثار ابن عربی مطرح نیست و بحث مستقلی از آ نها در مکتوبات حجیم شیخاکبر وجود ندارد، اما م یتوان از رهگذر خوانشی معطوف به اکنون و آینده از مبانی نظری ابنعربی و بسط منطقی آ نها، خطوط اصلی نگاه او به این امور را دریافت. در این مقاله قصدداریم ت